Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

De Vereniging Nut Wassenaar heeft als doel het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. Daartoe organiseert Nut Wassenaar jaarlijks evenementen zoals cursussen, theaterbezoek en excursies. Tevens kan het vervoer naar de theaters geregeld worden.

Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van onze leden. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig bewaard en verwerkt. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel van de Vereniging. Zo worden leden middels e-mail of post geïnformeerd over evenementen van de Vereniging en uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. De persoonsgegevens worden tevens gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie, inning van contributie, boekingen voor en vervoer naar evenementen. Daarvoor worden van de leden alleen de noodzakelijke gegevens gevraagd, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Persoonsgegevens zijn alleen bekend bij het Bestuur van de Vereniging die verantwoordelijk is voor de verwerking en bewaring.

Persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven of verkocht aan derden, zonder dat toestemming is verkregen van individuele leden. Evenmin worden gegevens van leden onderling uitgewisseld via de Vereniging. Voor het verzenden van de Nieuwsbrieven wordt Mailchimp gebruikt, een programma aangesloten bij  het Privacy Shield Framework.

Wij nemen passende maatregelen jegens beveiliging van uw persoonsgegevens. Te allen tijde hebben leden het recht om hun aan ons verleende gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen of door te geven aan een andere organisatie. Desgewenst kunt u hiertoe een schriftelijk verzoeken indienen via de e-mail  aan de secretaris (jennylintjer@online.nl) of per brief aan  de secretaris van de Vereniging, p/a Van Zuylen van Nijeveltstraat 27, 2242 AJ Wassenaar.  Persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard. 

Voor wat betreft foto’s en video’s welke gemaakt worden tijdens evenementen en vergaderingen, gelden eensluidende regels. Betrokkenen kunnen een verzoek indienen om eventueel gepubliceerd beeldmateriaal van henzelf te laten verwijderen of niet te plaatsen. Normaliter zal voorafgaande aan een desbetreffende gelegenheid worden meegedeeld dat opnames plaatsvinden voor eventuele plaatsing op a.s. de verenigingswebsite. Mochten personen hiertegen bezwaar hebben, dan kunnen zij dat op dat moment aangeven en wordt hun beeld niet of in ieder geval niet herkenbaar geplaatst. Beeldmateriaal zal niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard en niet afgegeven aan derden, zonder dat daarvoor toestemming is verkregen van betrokkenen.

Mocht het nodig zijn om deze privacy verklaring te wijzigen dan wordt dit gepubliceerd op de website van de Vereniging.