Jaarbericht voorzitter NUT Wassenaar 2021

Door de overheidsmaatregelen vanwege de coronapandemie werd 2021 voor de activiteiten een jaar van vallen en opstaan. Vele lezingen moesten in de eerste periode worden doorgeschoven.
Zo ook de Algemene Ledenvergadering, die uiteindelijk op 22 september 2021 kon plaatsvinden, wel onder voorbehoud van een geldige QR-code. De uitgestelde lezingen konden gelukkig op een later tijdstip toch nog doorgang vinden. Vele mailtjes werden verstuurd om de leden te informeren over het vervolg van het uitstel.
De annuleringen van de theatervoorstellingen brachten weer andere werkzaamheden met zich mee zoals restitutie van de reeds betaalde toegangsgelden.

In het begin van het najaarsseizoen konden enkele excursies wel doorgang vinden. Het bezoek aan het Buitenmuseum Den Haag met een vaartocht naar Hofwijck Voorburg en de 'Foodwalk' door de Chinese wijk in Den Haag waren een succes.

De start van het najaarsseizoen was echter maar van korte duur. Ook nu weer afzeggingen van de theaters. De lezingen, onder strenge voorwaarden waar de deelnemers zich strikt aan hielden, konden gelukkig wel doorgang vinden.

Met veel enthousiasme begon de Evenementencommissie in september aan een nieuw programma voor het eerste halfjaar van 2022. Een programma met voor ieder wat wils. Nieuwe contacten werden gelegd, waardoor er weer een heel divers aanbod van evenementen en lezingen is. Natuurlijk bleven de vertrouwde lezingen kunstgeschiedenis, nu alleen in afgeslankte vorm, en de cursus Literatuur als venster op de tijd.
Dit alles in de verwachting dat het virus op zijn retour zou zijn. Maar met de wetenschap van vandaag wordt ook nu weer doorgang onzeker.

Secretaris en penningmeester hebben, in het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die een verplichting wordt voor verenigingen en stichtingen, veel werk verzet. De wetgever wil met deze wet zaken als onder meer wanbestuur, onverantwoord financieel beheer en misbruik van posities voorkomen. Deze nieuwe wetgeving vereist een aanpassing van onze statuten en het huishoudelijk reglement, ten gevolge waarvan uitgebreide besprekingen en contacten met de notaris hebben plaatsgevonden. Een voorstel tot aanpassing van beide documenten is inmiddels afgerond en zal in de Algemene Ledenvergadering 2022 ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Het bestuur nam in het verslagjaar afscheid van Jenny Lintjer-Sonneveld, een bijzonder accurate secretaris die jammer genoeg eind 2020 heeft aangegeven om gezondheidsredenen het bestuur te verlaten. Jenny was een positief meedenkend bestuurslid. Een vraag, en zij wist te achterhalen hoe de zaak in elkaar stak. Jenny heeft een prima gedocumenteerd archief achtergelaten voor de plaatsvervangend secretaris,
Karin de Winter, die tijdelijk de secretarisfunctie heeft waargenomen tot zij in september werd benoemd tot secretaris.
Tevens is in 2021 afscheid genomen van Diederick van Berckelaer, de tweede penningmeester, die altijd bereid was - daar waar nodig - in te springen en te ondersteunen. Diederick heeft daarnaast een programma opgezet waarmee de penningmeester en het bestuurslid dat de boekingen verzorgt, snel inzicht hebben in het verloop van de deelname aan de evenementen.
Ondanks het terugtreden van twee bestuursleden prijzen wij ons gelukkig dat Marjan Hazenberg-van Zon zich bereid heeft verklaard om zitting te nemen in het bestuur.
Op de vacature algemeen inzetbaar bestuurslid, uitgezet bij de Vrijwilligerscentrale Wassenaar, werd gereageerd door Lilian van Heijningen-van Rijn. Zij zal in de Algemene Ledenvergadering 2022 worden voorgedragen als bestuurslid.

Tenslotte, dit is mijn laatste Jaarbericht als voorzitter van het NUT, Departement Wassenaar. Hierbij kondig ik mijn vertrek aan. In de Algemene Ledenvergadering 2022 zal Marjan Hazenberg door het bestuur worden voorgedragen om mij als voorzitter op te volgen. Ik ben bijzonder blij dat Marjan zich bereid heeft verklaard de functie van voorzitter op zich te willen nemen.

Na enige tijd deel te hebben uitgemaakt van de Evenementencommissie, ben ik toegetreden tot het bestuur en heb de functie van voorzitter op mij genomen. Ik stapte op een uitstekend rijdende trein die ongetwijfeld met veel elan en andere bemensing zal blijven doorrijden. Overigens zal ik nog een periode zitting blijven houden in de Evenementencommissie.

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ik kijk met een positieve blik terug op de afgelopen jaren, in het bijzonder op de ontmoetingen met de leden.

Tenslotte, dank aan mijn mede-bestuursleden voor de samenwerking en hun inzet voor het NUT.
Met het NUT bent u goed uit!

Elly Binnendijk-van der Heijden

Wassenaar, januari 2022

N.B. Elly Binnendijk-van der Heijden is per 9 februari 2022 als voorzitter opgevolgd door Marjan Hazenberg-van Zon.